Algemene voorwaarden

Versie van 7/05/16

 

Artikel 1 - Definities.

marktplaats: www.uniqlekker.nl, m.uniqlekker.nl , e.uniqlekker.nl, www.facebook.com/uniqlekker/ en iedere andere door uniqlekker.nl aangewezen applicatie marktplaats waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

Gebruiker: iedere bezoeker van de marktplaats.

Deelnemer(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via de marktplaats producten aan Gebruikers aanbiedt.

Klant: een Gebruiker van de marktplaats die overgaat tot de aanschaf van een product via de marktplaats.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Deelnemer en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Deelnemer via de marktplaats.Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Deelnemers via de marktplaats (hierna: Voorwaarden). Deze voorwaarden zijn tevens op de marktplaats van uniqlekker.nl te raadplegen, zie o.a [http://www.uniqlekker.nl].

Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Deelnemer wordt aangeboden binnen de marktplaats, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van uniqlekker.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door uniqlekker.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Deelnemer(s). uniqlekker.nl heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Deelnemer, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Deelnemer wordt geplaatst.Artikel 3 - klantaccount

De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

  • de Klant is minimaal 18 jaar oud;

  • de Klant is per e-mail bereikbaar;

  • de Klant is per telefoon bereikbaar.uniqlekker.nl is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Deelnemers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. uniqlekker.nl raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Deelnemer (de derde partij die het product/ de producten via de marktplaats ter verkoop aanbiedt) en dat uniqlekker.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Deelnemer de bestelling heeft geaccepteerd. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Deelnemers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Deelnemer. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op uniqlekker.nl en uniqlekker.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.Artikel 5 - Bestelling en levering

Een Klant kan via het normale bestelproces bij uniqlekker.nl een bestelling plaatsen voor een product dat door een Deelnemer wordt aangeboden.

De Klant ontvangt van uniqlekker.nl een factuur en een pakbon.

De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Deelnemer ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.Artikel 6 - Vergoeding en betaling

De Klant is de koopprijs van het via de marktplaats bij de Deelnemer aangekochte product verschuldigd aan uniqlekker.nl en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Deelnemer. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan uniqlekker.nl.

Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door uniqlekker.nl is gewezen op de te late betaling en uniqlekker.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van uniqlekker.nl om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Het is Klant toegestaan uniqlekker.nl cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Deelnemers.

Deelnemer heeft onherroepelijk het recht aan uniqlekker.nl verleend om in naam van uniqlekker.nl en met uitsluiting van de Deelnemer de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Deelnemer.

uniqlekker.nl zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.Artikel 7 – Retouren

Klant heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is de bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht Klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan heeft hij na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Hij krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van Klant naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan uniqlekker.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht neemt Klant contact met ons via info@uniqlekker.nl. De marktplaats zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Gekoelde en gevroren producten die Klant via deze marktplaats koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is voor die producten dan ook niet van toepassing. De verkoop is daarvoor na succesvolle betaling definitief.

Indien een Deelnemer een bestelling niet aanvaardt binnen zes (6) werkdagen, zal de marktplaats de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door uniqlekker.nl ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.Artikel 8 - Klachtenregeling

  1. De martkplaats beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de martkplaats, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de martkplaats ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de martkplaats binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  5. Bij klachten dient een Klant zich allereerst te wenden tot de martkplaats. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Klant zich te wenden tot Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com), de uitspraak hiervan is bindend en zowel martkplaats als Klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  6. Een klacht schort de verplichtingen van de martkplaats niet op, tenzij de martkplaats schriftelijk anders aangeeft.

  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de martkplaats, zal de martkplaats naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 9 - Informatie en gebruik gegevens

Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door uniqlekker.nl en/of de Deelnemer aan Klant verzonden informatie.

uniqlekker.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens en emailadres aan de Deelnemer worden verstrekt.

Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant kan hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. uniqlekker.nl is te allen tijde gerechtigd om bepaalde informatie niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen.Artikel 10. Diversen

uniqlekker.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via uniqlekker.nl artikelen van Deelnemers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van uniqlekker.nl. Wanneer door uniqlekker.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat uniqlekker.nl de Voorwaarden op enig moment soepel toepast.

Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door uniqlekker.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

uniqlekker.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Deelnemers op de uniqlekker.nl marktplaats niet langer ter beschikking te stellen.Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen door Deelnemers via de uniqlekker.nl

marktplaats en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Deelnemer is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »